آسیب شناختی زخم و جابجایی شیردان گاو شیری

آسیب شناختی زخم و جابجایی شیردان گاو شیری

آسیب شناختی زخم و جابجایی شیردان گاو شیری به عنوان یکی از بیماریهای مربوط به تغذیه موثر بر جابجایی شیر دان یا پیچ خوردگی معده در گاو شیری است

treatment of displaced abomasum in cattle
_

9 دلیل جابجایی شیردان!

 

 جابجایی به سمت چپ که در آن شیردان، سمت چپ شکمبه را به سمت بالا می کشد، اتفاقی بسیار رایج است و 80 درصد جابجایی های شیردان را شامل می شود.

1- دوره انتقال
دوره انتقال با کاهش مصرف غذا بعد از زایمان مشخص شده و با افزایش تدریجی در مصرف غذا بعد از زایمان ادامه می یابد . مصرف کم غذا در طول دوره انتقال یک عامل خطر برای LDA به دلیل خالی بودن نسبی شکمبه ٬ کاهش نسبت علوفه به کنسانتره در گله هایی که به صورت TMR (جیره کاملا مخلوط )تغذیه نمی شوند و افزایش وقوع سایر اختلالات پس اززایمان است

خالی بودن نسبی شکمبه٬ فرصت بیشتری برای جابه جایی ایجاد می کند ٬ کاهش نسبت علوفه به کنسانتره با مصرف بیش از حد کنسانتره نسبت به علوفه حاصل می شود که در خالی ماندن شکمبه سهیم است . کاهش مصرف ماده خشک در هفته نهایی قبل از زایمان حدود ۳۵درصد است که سبب افزایش غلظت های تری گلیسرید در کبد ٬ بلافاصله بعد از زایمان می شود .

وقوع همزمان اختلالات بعد از زایمان به عنوان فاکتور های اصلی برای وقوع LDA اشاره شده اند .

2- اختلالات پس از زایمان

در گاوهای مبتلا به کتوز خفیف ٬جفت ماندگی ٬ التهاب رحم(متریت ) و یا تب شیر تحت بالینی خطر ابتلا به جابه جایی شیردان در آنها بیشتر است . پیشنهاد شده است که تغذیه و اعمال مدیریتی که از سایر اختلالات پس از زایمان پیشگیری می کنند ٬ احتمال ابتلا بهLDA را نیز کاهش می دهند .

برعکس مشخص شده است که LDA خطر ابتلا به سایر اختلالات پس از زایمان را افزایش می دهد . گزارش شده است گاوهایی که به LDA مبتلا می باشند خطر ابتلا به کتوز و التهاب رحم در آنها زیاد است .این پیشنهاد میکند که تغذیه و اعمال مدیریتی که موجب پیشگیریLDA می شود وقوع تعداد دیگری از اختلالاتی را که به زایمان مربوط می شوند ٬ نیز کاهش میدهد .کتوزو LDA اختلالات بعد از زایمان هستند که شدیداً با یکدیگر ارتباط دارند .

3- شرایط بدنی گاو

گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بالایی در هنگام زایمان دارند ٬خطر ابتلا جابه جایی شیردان در آنها بیشتر است میزان وقوع در ۹۵ گله شیرده صنعتى با ۱۴۰۱ راس گاو در هنگام زایمان براى گاوهاى لاغر نمره وضعیت بدنى بین( ۲۵/۳-۷۵/۲) وچاق (بیش از ۴) به ترتیب ۱/۳،۳/۶،۱۲۱/۸ درصد بود میزان افزایش وقوع براى گاوهاى چاق احتمالاً مربوط به افزایش کتوز وکبد چرب و کاهش بیشتر مصرف غذا قبل از زایمان و افزایش تدریجى مصرف غذا بعد از زایمان باشد .

دراین مطالعه گاوهایى که نمره بدنى بالایى در هنگام زایمان داشتند خطر ابتلا به کتوز در آنها افزایش یافت میزان وقوع براى گاوهایى با نمره وضعیت بدنى کم ،متوسط و بالا در هنگام زایمان به ترتیب ۹/۸ ،۵/۱۱ و ۷/۱۵ درصد بود . افزایش وقوع کتوز در گاوهاى چاق در هنگام زایمان ممکن است این گاوها را براى وقوع بیشتر LDA مستعد کنند .

متحققین اروپایى گاوها را هنگام زایمان بر اساس نمره وضعیت بدنى ۳-۲ (پایین) ۴-۳(متوسط) ۵–۴(بالا) در دو آزمایش مورد بررسى قرار دادند . در طول ۱۶هفته اول پس از زایمان گاوهاى داراى نمره وضعیت بدنى بالا در هنگام زایمان ماده خشک کمترى مصرف کردند و دیرتر به حداکثر مصرف ماده خشک رسیدند نتایج مشابهى را TREACHER و همکاران با استفاده از دوگروه از گاوهاى با نمره وضعیت بدنى ۳ و ۵ در هنگام زایمان گزارش کردند .

4- افزایش تدریجى تغذیه با کنسانتره:

ظرفیت جذب اسیدهاى چرب فرار در شکمبه در طول دوره انتقال در حداقل است . تغذیه زیاد کنسانتره احتمال بروز اسیدوز و LDAرا ممکن است به دلیل عدم توانایى در افزایش ظرفیت جذبى پرزهاى شکمبه قبل از مصرف جیره هاى پر انرژى در بعد از زایمان افزایش دهد .

عادت پذیرى جمعیت میکروبى شکمبه قبل از زایمان به جیره هاى پر انرژى نیز ممکن است اهمیت زیادى داشته باشد . علاوه بر این تغذیه زیاد کنسانتره قبل از زایش ممکن است مصرف انرژى را افزایش و آزاد سازى اسید چرب را از بافت چربى کاهش دهد که ممکن است وقوع کبد چرب و کتوز را کاهش دهد .

5-تغذیه با کنسانتره بعد از زایمان

دادن جیره هاى کاملاً مخلوط مخصوصاًدر اوایل بعد از زایمان به گاوهاى شیرى صنعتى که جثه بزرگى دارند، روشى متداول مى باشد .نشان داده شده است که فرموله کردن جیره گاوهای تازه زایمان کرده که کمتر از ۲۱درصدNDF آن از علوفه می باشد ، مطلوب نیست .دانشمندان ایالات اوهیو جیره گاوهاى تازه زایمان را که حاوى ۱۸،۲۱،۲۵درصد NDF از علوفه بودند ، مورد مقایسه قرار دادند .

تولید شیر و ماده خشک مصرفى گاوهاى تازه زایمان کرده (۳۰روز اول دوره شیردهى )در جیره هایى که ۲۱ درصد NDF جیره از علوفه تامین میشد بیشترین بود .نشان داده شده است که جیره گاوهاى تازه زایمان کرده اى که جاوى ۳۵ تا ۴۰ درصد کربوهیدرات غیرالیافى (NFC بر اساس ماده خشک ) مى باشد مطلوب است.

تخم پنبه کامل ،پوسته سویا و تفاله چغندر قند اجزا تشکیل دهنده خوبى براى محدود کردن غلظت هاى نشاسته در جیره گاوهاى تازه زایمان کرده مى باشد .همچنین تخم پنبه کامل بخش مهمى ازفیبر موثر را تشکیل مى دهد . مکمل کردن غذا به وسیله بافرهاى بیکربنات سدیم در پیشگیرى از کاهش PH شکمبه تاثیر دارد، این ممکن است به پیشگیرى از لنگش و LDAکمک کند .

توصیه میشود میزان استفاده از بیکربنات سدیم ۷۵/.تا ۱درصد ماده خشک جیره هاى کاملاً مخلوط باشد .

6- هیپوکلسیمى (کاهش کلسیم خون)

از مطالعه ۱۰راس گاو هلشتاین در یک گله گاو شیرى صنعتى ٬ دانشمندان فلوریدا گزارش کردند گاوهایى که در هنگام زایمان هیپوکلسیمى داشتند (کل کلسیم سرم خون کمتر از۹/۷ میلى گرم در ۱۰۰ میلى لیتر و کلسیم یونیزه سرم خون کمتر از ۴ میلى گرم در ۱۰۰ میلى لیتر) خطر ابتلا به LDA در آنها افزایش یافت .

این افزایش خطر ابتلا به LDA براى گاوهاى واجد کلسیم خون پایین در هنگام زایمان ممکن است ناشى از کاهش تحرک شکمبه وشیردان باشد . همچنین فرمول کردن جیره هاى قبل از زایمان براى اختلاف کاتیون –آنیون جیره در پیشگیرى از LDA مفید مى باشد .

7- شکل فیزیکى جیره
پیشنهاد شده است که جیره هاى دوره انتقال بایستى حاوى ذرات درشت کافى براى رسیدن به میزان جویدن بهتر و پر شدن شکمبه باشد. گنجاندن ۳ تا ۵ پوند علوفه خشک در TMR براى گاوهاى انتقالى مى تواند کمک مناسبى براى این توصیه هاى درشت باشد .
8- برنامه علوفه اى گاو خشک

وقوع بیشتر کتوز با علوفه خشک مى تواند مربوط به کمبود انرژى جیره باشد . کمترین وقوع LDA و کتوز براى تغذیه توام سیلوى ذرت و علوفه خشک مشاهده شد .جیره هایى که تماماً از سیلوى ذرت تشکیل مى شوند نبایستى براى گاوهاى خشک استفاده شوند .

اگر گاوها به طور محدود تغذیه شوند ممکن است پر شدن شکمبه براى جلوگیرى از LDA کافى نباشد ، اما مصرف انرژى زیاد ممکن است سبب چاق شدن بیش از حد گردد که با اختلالات متابولیکى مرتبط است . به هر حال استفاده کنترل شده از سیلوى ذرت به عنوان جزیى از برنامه هاى علوفه براى گاوهاى خشک مى تواند سودمند باشد .

توصیه می شود که سیلوى ذرت را به ۵۰ درصد یا کمتر بر اساس ماده خشک در برنامه علوفه اى گاوهاى خشک محدود کنید . سیلوى ذرت ۵۰ تا ۸۰ درصد (بر اساس ماده خشک) برنامه علوفه اى گاوهاى خشک در آزمایشات Mashek و beede تشکیل می داد که میزان وقوع LDA ۳/۴ درصد براى ۳ هفته اول دوره تغذیه اى شروع زایمان در مقایسه با ۳/۸ درصد براى ۶ هفته اول دوره تغذیه اى شروع زایمان بود و ۵/۷ درصد درمقایسه با ۳/۱۰ درصد براى جیره هاى شروع زایمان با و بدون مکمل کردن دانه ذرت بدست آمد .

اما تغذیه جیره هاى شروع زایمان با مقدار کمترى از سیلوى ذرت در برنامه علوفه اى میتواند وقوع LDA را کاهش دهد که دراین آزمایشات مشاهده گردید.

9- مدیریت آخور

مدیریت آخور به عنوان یک فاکتور احتمالى مخاطره آمیز برایLDA میباشد که ازطریق تاثیر بر روى مصرف خوراک و غلظت هاى واقعى مواد مغذى جیره مصرف شده بیان مى شود . اشتباهات در مواد مغذى جیره مخلوط مى تواند به دلیل اشتباهات در ترکیب مواد مغذى طراحى شده براى هر یک از اجزاء تشکیل دهنده غذا اتفاق بیافتد .

استفاده از اعداد جداول براى ترکیب مواد مغذى اجزاى تشکیل دهنده غذا مى تواند منبع خطا باشد .اشتباه در تجزیه مواد مغذى مى تواند در نتیجه تکنیک نمونه بردارى ضعیف در مزرعه ، تعداد نمونه بردارى از غذا و تجزیه غلط آزمایشگاهى باشد .

متفاوت بودن لایه هاى علوفه در سیلوهاى زمینى (سیلوى یونجه مخلوط با سیلوى ذرت یا سیلو با کیفیت هاى مختلف )و یکنواختى نسبى نمونه و غذاى برداشت شده از زمین میتواند منجربه اختلاف بین علوفه آزمایشگاهى و غذاى واقعى بشود .

اشتباهات در مواد مغذى جیره مخلوط مى تواند به دلیل مقادیر غلط اجزاء تشکیل دهنده غذایى که به TMR افزوده میشود رخ دهد . این میتواند مربوط به اشتباه در ارتباط بین متخصصین تغذیه ، مدیر گله وآخور غذا خورى باشد .

برنامه هاى کامپیوترى که امروز قابل دسترسى هستند ، وسیله مطلوبى براى هر پیمانه ، ثبت مقدارى از هر یک از اجزاء تشکیل دهنده که به طور واقعى به پیمانه افزوده مى شود و در کل مقدار پیمانه که براى هر قفس داده مى شود . این برنامه ها به طور چشمگیرى اشتباه اپراتور را کاهش میدهند که با مخلوط کردن غذا ارتباط دارد .

treatment of displaced abomasum in cattle
_

علایم و نشانه های جابجایی شیردان!

 

به طور حتم نزدیک به 80% بیماری جابجایی شیردان در اولین ماه شیردهی گاو رخ می دهد در صورتی که با کمبود مصرف خوراک چنین گاوهایی مواجه شوید یا میزان درصد تولید شیر آنها کاهش یابد امکان ابتلا گاو زنده به بیماری جابجایی شیردان وجود دارد.

 1. کاهش اشتها و عدم تغذیه دام
 2. کاهش تولید شیر
 3. وجود مدفوع کم و اسهال ملایم در روزهی ابتلایی که شکل مدفوع دام تیره رنگ و بدبو است.
 4. خمیدگی پشت دام
treatment of displaced abomasum in cattle
_

5روش پیشگیری جابجایی شیردان!

 

به طور کلی شما باید به خوبی بتوانید تغذیه گاوهای شیری و گوشتی را مدیریت کنید چون مقدار کم مصرف کنسانتره باعث بروز بیماری و همچنین میزان زیاد کنسانتره نیز می تواند باعث بروز جابجایی شیردان شود.

 1. برای داشتن شکمبه پر باید تمامی گاوهای خشک میزان تنها 1 درصد وزن خود کنسانتره مصرف کنند و در کنار آن علوفه بلند مصرف کنند.
 2. مانع از چاق شدن گاوها شوید چون کم اشتهایی این دسته از دام ها و همچنین کاهش تحمل میزان تنش زایمان از جمله مشکلاتی است که این دسته از گاوها دچار می شوند.
 3. میزان خوراک و جیره غذایی دام باید به موقع به آن داده شود و از تغییر ناگهانی جیره غذایی اجتناب کنید.
 4. از مخلوط کردن به مقدار زیاد خوراک دام اجتناب کنید چون باعث کاهش شکل فیزیکی جیره و فیبر می شود.
 5. پس از زایمان گاو به مقدار کافی به گاو کنسانتره بدهید و تخم پنبه کامل، پوسته سویا و تفاله چغندر قند اجزا تشکیل‌دهنده خوبى براى محدود کردن غلظت‌هاى نشاسته در جیره گاوهاى تازه زایمان کرده می تواند جیره غذایی خوبی باشد.

علاوه بر رعایت موارد بالا باید از بروز انواع بیماری های گاو پس از زایمان که باعث تشدید بیماری جابجایی شیردان می شود اجتناب کنید که از جمله این بیماری ها می توان به کتوز خفیف٬ جفت ماندگی٬ التهاب رحم (متریت) و یا تب شیر اشاره کرده که همه آنها جزو دسته بیماری هایی است که بر اثر سوءمدیریت در تغذیه مناسب گاو آبستن انجام می شود.  بنابراین این بهتر است وضعیت نمره بدنی گاو را پیش و پس از زایمان بررسی کنید چون گاوهای چاق بیشتر در معرض بیماری های کتوز و جفت ماندگی قرار دارند که همین دسته گاوها  بیشتر در معرض بیماری جابجایی شیردان قرار میگیرند.

treatment of displaced abomasum in cattle
_

روشهای درمان جابجایی شیردان!

 

1

عمل جراحی از تهیگاه سمت چپ و یا راست با بی حسی انتشاری و پاراورتبرال

از عمل جراحی از تهیگاه سمت LDA معمولا جهت درمان چپ استفاده می شود که شامل 6 مرحله می باشد:

 1. شکافتن جدار میانی فوقانی تهیگاه سمت چپ
 2. بخیه زدن بر روی پرده چادرینه بزرگ
 3. تخلیه گازهای شیردان
 4. اصلاح و جاانداختن شیردان
 5. ثابت کردن شیردان
 6. بخیه تهیگاه
2

عمل جراحی در قسمت میانی فوقانی تهیگاه و انجام عمل بی حسی به روش انتشاری و پاراورتبرال

جهت انجام عمل 3روش وجود دارد: روش کلاسیک روش پیلرومیوتومی و روش پیلوروپلاستی

معمولا از روش کلاسیک استفاده می شود که 7مرحله دارد.

 1. شکافتن جدار تهیگاه سمت راست.
 2. زدن بخیه بر روی جدار شیردان
 3. تخلیه گازهای شیردان
 4. مسدود کردن محل شکاف شیردان و بردشات بخیه فوقانی
 5. بازرسی محل اتصال شیردان با هزارلا برای تشخیص وجود و میزان پیچ خوردگی
 6. اصلاح پیچ خوردگی و وضعیت شیردان
 7. بخیه تهیگاه

4 نکته مهم

اولین علائم جابجایی شیردان، کاهش مصرف خوراک، بی توجهی در رفتار و کاهش تولید شیر است. مقدار مدفوع تولید شده نیز ممکن است کاهش پیدا کند و مایعات موجود در آن نیز از زمان عادی بیشتر باشد.
ضربان قلب و تعداد تنفس،عادی باقی می ماند.

بهترین آزمایش تشخیصی، “پینگ تست” می باشد. اگر با گوشی پزشکی آزمایش پینگ تست انجام شود می توان با زدن ضربه به آن محل صدای غژ را شنید.
زمانی که شیردان جابجا شود، گاز تولید می شود زیرا جریان منظم به دلیل چرخیدن دوازدهه کاهش یافته است.

گاهی جابجایی شیردان می تواند با “چرخاندن” گاو یا دواندن آن اصلاح شود و بدین ترتیب ارگان ها تحریک شوند تا به جایگاه عادی و اصلی خود برگردند.

زخم شیردان معمولاً در گاوهای شیری با تولید بالا و به­ دنبال استرس زایمان که عامل مهمی در ایجاد بیماری است، اتفاق می‌افتد.

زخم­های اولیه و ثانویه شیردان در گاوها و گوساله‌های شیرخوار رخ می­دهند. برخی از انواع زخم‌ کشنده هستند، اما اغلب در کشتارگاه قابل تشخیص بوده و نشانه‌های بالینی آن‌ها اندک و غیرقابل تشخیص است

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز