بهبود مدیریت کلی مزرعه

گزارش های ارزشمند و آگاهی از رفتار گله های شیری

با بررسی دقیق و ارزیابی روند عملکرد گله، میتوان گزارش هایی ارائه داد که روندها و بینش هایی را در مورد رفتار گروه ها یا کل گله شیری شما نشان می دهد. الگوهای گله را ترسیم کنید تا ببینید چگونه عوامل خارجی و استراتژی های مدیریتی شما بر رفتار گروه ها و گله شما تأثیر می گذارد. هنگامی که خطرات احتمالی بر عملکرد گروه تأثیر می گذارد، هشدارهای گروهی دریافت کنید. تأثیر استراتژی‌های (تغییرشده) تغذیه، شرایط مسکن و روش‌های شیردوشی را بر عملکرد گله خود اندازه‌گیری و ارزیابی کنید تا بتوانید به طور مداوم برای بهبود تلاش کنید.