تعداد گاوهای شیری از زمان حذف سهمیه ها در سال 2015 رشد قابل توجهی داشته است.