برگزاری دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

برگزاری دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران مورخ13 و 14 بهمن 1400

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران برگزار کننده این  همایش می باشد   دو سال پیش نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران انجمن بيماري شناسي گياهي ايران در شهر کرج برگزار گردید

 

جهت آشنایی با مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس گزیده ایی مختصر از  مجموعه مقالات نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران به شرح ذیل آورده شده است:

 

جهت مطالعه مطلب مورد نظر لطفا بر روی آن کلیک فرمایید
مطالعه مولکولی فیتوپلاسمای همراه عارضه کتابی شدن ساقه کلزا در ایران

کلزا (Brassica napus L.) یکی از محصولات مهم دانه روغنی در ایران و جهان به شمار میرود. طی سالهای 1396 تا 1397 علائم رشد غیرطبیعی بوته شامل کتابی شدن شدید ساقه و کاهش تعداد دانه در هر غلاف، در مزارع استان خراسان جنوبی (شهرستانهای فردوس و بیرجند) مشاهده شد.

با توجه به گزارشهای همراهی برخی فیتوپلاسماها با عارضه کتابی شدن ساقه در برخی محصولات کشاورزی، ردیابی و شناسایی این عوامل در عارضه کتابی شدن ساقه کلزا ضروری به نظر میرسد. در این بررسی DNA کل از 30 نمونه گیاه کلزا دارای علائم و 5 نمونه گیاه سالم به روش CTAB استخراج و قطعاتی از ناحیه ژنی 16SrDNA با آزمونهای واکنش زنجیرهای پلیمراز دومرحلهای با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 در دور اول و جفت آغازگرهای R16F2n/R16R2 تکثیر شد.

قطعات تکثیرشده تعیین توالی و با شماره دسترسی MK484140،MK484141 و MK48414 در ژن بانک جهانی ثبت گردید. درخت فیلوژنی با رویهMaximum likelihood و با نرم افزار MEGA6 ترسیم شد. در تمام نمونه های دارای علائم در آزمون PCR مستقیم و آشیانهای، قطعاتی به طول 1800 و 1250 جفت باز تکثیر و تجزیه بلاست توالیها شباهت 98/5 درصدی ترادف نوکلئوتیدی جدایه های موردمطالعه را با فیتوپلاسماهای گروه 16SrII ازجمله(Candidatus Phytoplasma aurantifolia (AB295057 نشان داد.

آنالیز فیلوژنی مبتنی بر 16SrDNA نشان داد جدایه های مرتبط با کتابی شدن ساقه کلزا در کلاد جدایه های گروه 16SrII قرار میگیرند. الگوی قطعات برشی محصول PCR حاصل از آغازگرP7/P1 بهصورت مجازی با نرم افزار آنلاین iPhyClassifier تعلق جدایه های موردبررسی را به زیرگروه 16SrII-B تائید کرد.

همراهی فیتوپلاسمایی از گروه 16SrI با فیلودی کلزا قبلا از مناطق مختلف جهان و از جمله ایران گزارش شده است. بر اساس اطلاعات ما این اولین گزارش از آلودگی کلزا با فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII از ایران و جهان است. ردیابی این گروه فیتوپلاسمایی میتواند تهدید جدی در تولید این محصول مهم در ایران باشد و لزوم مطالعات بعدی در خصوص نحوه انتقال با ناقلین و بذر ضروری است.

دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

مروری بر بیماری باکتریائی نواری غلات در ایران

بیماری باکتریایی نواری غلات از سال زراعی 95-96 به بعد روی گندم در چندین استان ایران به صورت اپیدمی شدید ظاهر شد. این بیماری که در سال 1989 از استان کرمان گزارش شده بود، در سال 1995 از مناطق مختلف گندم کاری بسیاری از استانهای ایران گزارش شد. عوامل این بیماری روی گندم و جو در ایران به ترتیب عبارتند از Xanthomonas translucens pv. cerealis و .Xanthomonas translucens pv. hordei

ایزوله های مختلف جمع آوری شده از این دو پاتووار در ایران از نظر بیماری زایی متنوع بوده و از لحاظ بررسیهای مولکولی نیز در چند گروه قرار میگیرند. واکنش ارقام رایج گندم در ایران و برخی از ارقام ایرانی و خارجی جو در برابر این بیماری متفاوت گزارش شده است.

شدت این بیماری روی گندم و جو در گذشته بسیار کم بود. به طوریکه میزان آلودگی در حد رویت علایم و پایین تر از سطح زیان اقتصادی بود. ولی متاسفانه در دو سه سال اخیر خسارت این بیماری در مزارع گندم آبی بسیاری از مناطق کشور بالاتر از سطح زیان اقتصادی و نگران کننده ارزیابی شد.

در سال زراعی 95-96 اولین آلودگیهای شدید در استان خراسان رضوی، سپس در مزارع گندم استانهای لرستان، همدان، زنجان، کرمانشاه، فارس،کردستان، چهارمحال و بختیاری، و کرمان مشاهده شد، به طوریکه در برخی از مزارع تا 70 درصد برگ پرچم بوته ها آلوده بود. علایم Black chaff نیز برای اولین بار در مزارع گندم برخی از استانها (مانند استان لرستان و همدان) مشاهده شد.

این بیماری در مزارع آبی کشور به ویژه در مزارع گندم مجهز به آبیاری بارانی و در ارقام پیشگام و میهن، از شدت و گسترش زیادتری برخوردار بود به طوریکه برگهای بوته های برخی از مزارع کاملا آلوده و دارای علایم نواری و بلایت بودند. علائم این بیماری در مزارع دیم کشور به ندرت مشاهده شد.

برای مدیریت این بیماری و جلوگیری از گسترش آن در سالهای آینده، بخشی از بذر مورد نیاز کشور که در این مناطق کشت شده بود، به دلیل آلودگی به این بیماری حذف و بذور به دست آمده از مناطق عاری از آلودگی جایگزین آنها شد. عدم استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع گندم مناطق آلوده و کاشت گندم در اراضی دارای تناوب با محصولات غیرغلات و یا آیش، برای سالهای پیشرو توصیه اکید شده است.

دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

شناسایی گونه های قارچی مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو در مزارع جو استان آذربایجان شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه

جو (Hordeum vulgare L.)، یکی از مهمترین غلات پرمصرف با ارزش تغذیه ای قابل توجه در جهان به شمار میرود. جو پس از ذرت، برنج و گندم چهارمین محصول غله ای با بیشترین میزان کشت در جهان و همچنین پنجمین محصول تولیدی مهم در جهان است.

بیماریهای برگی از مهمترین بیماری های جو در دنیا به شمار میروند و باعث ایجاد خسارت اقتصادی در مناطق کشت و پرورش این محصول میشوند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی گونه های قارچی مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه انجام گرفت.

درمجموع 525 جدایه ی قارچی از گیاهان جو دارای علائم لکه برگی طی سالهای 95-97 جداسازی و خالص سازی گردید. بر اساس تلفیق داده های ریخت شناختی با داده های توالی ناحیه ITS-rDNA و GPDH تنوع قابل توجهی در گونه های قارچی مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو مشاهده گردید.

در این تحقیق گونه های Pyrenophora graminea، P.teres، P. semeniperda ، Rhynchosporium commune، Bipolaris sorokinana، B. salkadehensis،Curvularia inaequalis، C. spicifera، C. neergaardii،Exserohilum rostratum، Preussia african و Coniolariella hispanica شناسایی گردیدند.

دو گونه P. graminea و P. teres به ترتیب با فراوانی 58 و 19 درصد، به عنوان گونه های قارچی غالب مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو در مناطق نمونه برداری شده میباشند. گزارش گونه P. semeniperda برای مایکوبیوتای ایران جدید است.

اولین گزارش از بیماری پوسیدگی فوزاریومی قاعده ساقه ذرت شیرین در ایران

بوته های ذرت شیرین (Zea mays convar. saccharata var. rugosa) به صورت پراکنده یا لکه ای، با علائم پژمردگی قبل از بلوغ در یک مزرعه در تابستان 1396 و در تابستان 1397 در دو مزرعه مربوط به سازمان اوقاف مشاهده شد.

درصد وقوع بیماری در کشتهای زودتر تا 40 درصد بوته های ذرت شیرین مشاهده شد. علائم پژمردگی قبل از ظهور تاسلها و تا نزدیک زمان رسیدگی (برداشت) ذرت قابل مشاهده بود. علائم از تاسلها و نوک برگهای بالایی شروع و بهسرعت بهطرف پایین پیشرفت کرده و موجب سفید شدگی و خشکیدگی تاسلها و تغییر رنگ به خاکستری متمایل به سفید و شکنندگی برگها شد.

با شکافتن ساقه، تغییر رنگ به رنگ قهوه ای مایل به صورتی در میان گره های پایین ساقه و طوقه مشاهده شد. قارچ Fusarium moniliforme (F. Verticillioides) از بافت میان گره های پایین ساقه و ریشه ها جدا شد. پرگنه جدایه ها به رنگ سفید و با مسن شدن آنها به رنگ صورتی درآمد

. میکروکنیدیها به صورت زنجره ی بلند روی محیط کشت مشاهده شد. بیماریزایی روی گیاهچه های 10 روزه ذرت شیرین انجام شد. دو جدایه از اراک به طور جداگانه به گیاهچه های ذرت شیرین در گلخانه تلقیح شد.

آزمایش شامل 6 گیاهچه در هر یک از گلدانهای شبویی که با مخلوط ماسه و خاک رس به نسبت 1:1 پر شده بود و با 200 گرم دانه گندم کلنیزه شده به وسیله قارچ F. moniliforme آلوده شده بود، در 4 تکرار انجام شد. برای گلدانهای شاهد از دانه های گندم کلنیزه نشده استفاده شد.

بعد از 6 هفته گیاهچه ها از خاک خارج و علائم نکروزه روی ریشه های تیمارها مشاهده و قارچ F. moniliforme دوباره جداسازی شد. این اولین گزارش از بیماری پوسیدگی فوزاریومی ذرت شیرین در ایران است

پایش بیماریهای مهم گندم در مزارع استان گلستان

به منظور تعیین وضعیت آلودگی مزارع گندم استان گلستان به پنج بیماری مهم سفیدک سطحی، سپتوریوز برگ، لکه خرمایی، زنگ زرد و بادزدگی فوزاریومی سنبله، تیمی متشکل از 25 نفر از کارشناسان گیاه پزشکی استان تشکیل شد و مزارع گندم 14 شهرستان استان مورد بازدید قرار گرفت. در هر بازدید، یک فرم پایش حاوی اطلاعات مزرعه، گیاه گندم و مقدار بیماری (درصد وقوع و شدت بر اساس مقیاسهای سه طبقه ای و شدت متوسط با تلفیق آنها) تکمیل شد. اطلاعات فرمها در نرم افزار Excel 2016 وارد شد و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار StatGraphics Centurion 18 انجام گردید. بعد از سه ماه اجرای طرح، 238 فرم پایش توسط مرکز دریافت شد. جمع مساحت مزارع پایششده 773 (با میانگین (4/3 هکتار بود و 31015 کیلوگرم بذر (با میانگین 190/3 کیلوگرم در هکتار) در این مزارع کاشته شده بود. از 18 رقم گندم کاشتهشده، 20 درصد مزارع به رقمهای مروارید و احسان اختصاص یافته بود. ازلحاظ تاریخ کاشت، هشت گروه دوهفته ای تعریف شد که 39 درصد مزارع در نیمه ی اول آذرماه کاشته شده بود. هشت نوع محصول پاییزه و 8 نوع محصول بهاره در تناوب با گندم در مزارع کشت شده بود که به ترتیب، گندم 77) درصد) و آیش 39) درصد) رتبه ی اول را به خود اختصاص داده بودند. میانگین شدت نهایی بیماریهای سفیدک سطحی، سپتوریوز و لکه خرمایی به ترتیب 5/3، 3/5 و 15 درصد بود. میانگین درصد وقوع و شدت بادزدگی فوزاریومی سنبله به ترتیب 1/1 و 1/2 از 3 و میانگین شدت بیماری زنگ زرد 0/6 از 2 بود. درصد آلودگی مزارع به بیماریهای سفیدک سطحی، سپتوریوز، لکه خرمایی و زنگ زرد (با شدتهای مختلف) به ترتیب 60، 38، 77 و 50 بود. بیشترین شدت سه بیماری سفیدک سطحی، سپتوریوز و لکه خرمایی در شهرستانهای رامیان، ترکمن و ترکمن ثبت گردید و بالاترین شدت زنگ زرد در شهرستان کردکوی مشاهده گردید.

شباهت باکتریهای درون ریسهای دو قارچ اندوفیت بازیدیومیست با توان افزایش دهندگی رشد گندم

با هدف بررسی تنوع و شناسایی باکتریهای درون ریسه ای در فرایند همزیستی سه جانبه باکتری – قارچ – گیاه، در طی مطالعه تنوع قارچهای اندوفیت از دو گیاه مرتعی Arrehnatherum elatius و Gallium album، دو قارچ اندوفیت از ریشه های سالم و ضدعفونی شده جداسازی شدند که به شاخه بازیدیومیست تعلق داشتند. دو جدایه قارچی براساس شباهت %100 ترتیب توالی ژنهای 18S rRNA با گونه های شناخته شده، به عنوان Trametes versicolor (Polyporales) و Stereum hirsutum (Russulales)تلقی گردیدند. هر دو قارچ پس از تلقیح گیاهچه های سه روزه گندم تاثیر معنیداری در افزایش رشد ریشه و ساقه پس از یک ماه نشان دادند. بررسی ریسه قارچها با مخلوطی از کاوشگرهای عمومی (EUB 338 I-III) باکتریها در روش Fluorescence in situ hybridizationو همچنین با میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد که هر دو حاوی باکتریهای درون ریسه ای هستند. اگرچه جداسازی باکتری از میسلیوم دو قارچ ناموفق بوده است اما ازنظر شباهت ترتیب توالی ژنهای 16S rRNAکه از دی ان ای ژنومی قارچها تکثیر شده بودند، %100 به یکدیگر، %98 به توالی ژن 16S rRNA باکتری همزیست تریپس Heliothrips haemorrhoidalis و %99 به توالی کلروپلاست شبیه بودند. اگرچه که با توالیهای کلروپلاستی به دست آمده از دو گیاه میزبان %97 شباهت داشتند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که باکتریهایی همزیست مشابه یا یکسان که احتمالا هنوز طبقه بندی نشده اند، در ریسه دو قارچ اندوفیت بازیدیومیست که از دو گیاه متفاوت در اکوسیستم مرتعی به دست آمده اند زندگی میکنند. بررسی نقش باکتریهای درون ریسهای موضوع مطالعه بعدی خواهد بود.

نخستین گزارش گونه های قارچ Fusarium همراه گیاه خشخاش در افغانستان

گیاه خشخاش (Papaver somniferum L) یکی از گیاهان مهم دارویی دنیا به حساب می آید که در صنایع دارو سازی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از گونه های خشخاش بصورت زینتی در اکثر کشور ها کشت گردیده و در صنایع غذایی از بذر آن استفاده میشود.

گیاه خشخاش همواره میزبان آفات و بیماریهای متعددی بوده که یکی از بیماریهای مهم مربوط به گونه های جنس فوزاریوم میباشد. به منظور بررسی گونه های جنس فوزاریوم همراه با خشخاش در طی سالهای زراعی 1398-1397 از مزارع خشخاش در استان های مختلف افغانستان ( قندهار، هلمند، دایکندی و بامیان) نمونه های آلوده و مشکوک به آلودگی جمع آوری و پس از قرار دادن در پاکت های کاغذی به آزمایشگاه منتقل شدند.

برای جداسازی عامل بیماری از بافت ریشه و طوقه گیاهی مورد نظر، قطعات 1 سانتی-متری با هیپوکلریت سدیم یک درصد به مدت 1دقیقه ضد عفونی گردید. سپس در آب استریل شده در مدت سه دقیقه شستشو و نگه داری شد. پس از آن قطعات مورد نظر به محیط اختصاصی PPA کشت شد.

با گذشت 5-3 روز میسلیوم های توسعه یافته به منظور تولید اسپرودوشیوم روی محیط CLA در داخل انکوباتور درشرایط نور UV و نور فلورسنت بصورت متناوب 12:12 با دمای 24-25 درجه سلسیوس، قرار گرفتند.

سپس به روش تک اسپور خالص سازی انجام و روی محیط CLA، PDA و SNA مورد شناسایی مورفولوژیکی قرار گرفت. از مجموع جدایه های بدست آمده (31.68%) F.equesiti، (17.82%) F. solani، F. (11.88%) incarnatum، (9.9%) F. verticillioides، (7.92% ) F. proliferatum، F. crookwellense(5.94%) F. redolens (7.92%) و (4.95%) F. F. oxysporum بدست آمد.

قابل توجه میباشد که اولین بار گونه های جنسFusarium از کشور افغانستان گزارش می گردد.

دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

خبرنامه درون سازمانیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز