تفاهم نامه همکاری تعاون روستایی با نظام مهندسی کشاورزی

تفاهم نامه همکاری سازمان تعاون روستایی با نظام مهندسی کشاورزی

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان از امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان تعاون روستایی ایران با سازمان نظام مهندسی کشاورزی مورخ 8 خرداد 1400 خبر داد.

به گفته آقای مهندس مختاریان ،به منظور شناسایی و رفع موانع مربوط به کسب و کار شبکه تعاونی روستایی و حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و استفاده از دانش کارشناسان کشاورزی برای پشتیبانی از تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و ایجاد زمینه مشارکت در افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقای بهره وری  و عملکرد کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به ویژه در سطح دهستان های استان به منظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی و هم افزایی در پیشبرد اهداف اجرایی ، فنی و مهندسی در بخش کشاورزی ، این تفاهمنامه ی همکاری بین دو ارگان منعقد میشود

طرفین :

 • سازمان تعاون روستایی استان اصفهان به نمایندگی آقای مهندس حاج عابدی
 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به نمایندگی آقای مهندس تقی پور

ماده 1  – اهداف :

 1. همکاری در تدوین و اجرای سند چشم انداز و نقشه راه سازمان تعاون روستایی استان
 2. ایجاد ارتباط موثر اعضاء سازمان نظام مهندسی با تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی به ویژه در سطح دهستان و روستاهای استان به عنوان کانون اصلی تولید محصولات کشاورزی به منظور شناسایی و رفع موانع تولید وافزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 3. استفاده از کارشناسان کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست دارای پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی به منظور تحقق اهداف و برنامه ها و انجام وظایف تصدی گری سازمان تعاون در زمینه آموزش و توانمند سازی اعضاء تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون
 4. افزایش سطح دانش تخصصی و آگاهی بیشتر روستاییان و اعضای تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون نسبت به سیاستهای وزارت کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و دانش مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی مستقر در دهستان ها
 5. ایجاد بستر اجرای طرح های کشاورزی در دهستانها با اولویت توسعه کشت گلخانه ای ، پرورش دام سبک و گردشگری کشاورزی و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار
 6. همکاری در برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای اعضاء طرفین تفاهمنامه به منظور انتقال فناوری ها و یافته های جدید علمی به عرصه های تولید

ماده 2 – تعهدات سازمان نظام مهندسی

 1. ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشاورزان و بهره برداران عضو تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و دانش اعضاء و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ، مراکز تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ، کلینیک ها و داروخانه های گیاهپزشکی و ..
 2. اعلام مشخصات مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی استان اصفهان به سازمان تعاون
 3. شناسایی و معرفی دانش آموختگان  بخش کشاورزی ساکن روستاها به منظور اشتغال در تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون
 4. تسهیل صدور مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  و مرکز تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی برای تعاونی ها و تشکل های واجد شرایط تحت پوشش سازمان تعاون
 5. برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و توجیهی در خصوص آشنایی با ضوابط رتبه بندی ، پروانه اشتغال و … برای اعضاء و ارکان شبکه تعاون روستایی استان با همکاری سازمان تعاون
 6. معرفی اعضای حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال مربوطه برای انجام وظایف تصدی گری سازمان تعاون

ماده 3 – تعهدات سازمان تعاون

 1. استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و اعضاء دارای پروانه اشتغال معتبر سازمان نظام مهندسی به منظور تقویت ساختار نیروی انسانی دارای دانش مورد نیاز در شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون
 2. معرفی تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون که امکان همکاری در قالب اجرای طرح مهارت آموزی را دارندبه سازمان نظام مهندسی
 3. در اولیت قراردادن انتخاب مدیران عامل شرکت های تعاونی و تشکل های تحت پوشش از بین اعضاء دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی (مشروط به اخذ تاییدیه صلاحیت علمی و فنی از سازمان تعاون)
 4. واگذاری وظایف تصدی گری سازمان تعاون به مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و اعضاء حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی (مشروط به اخذ تاییدیه صلاحیت علمی و فنی از سازمان تعاون)
 5. استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در طرح پایش اعضاء سازمان تعاون

ماده 4 – روش اجرایی و سایر شرایط همکاری

 1. هر یک از طرفین موظف هستند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار به منظور برنامه ریزی در خصوص نحوه اجرای تفاهم نامه اقدام کنند.
 2. کمیته کارشناسی مشترک حداقل هر سه ماه یکبار با عضویت نمایندگان طرفین ( و حسب ضرورت با حضور سایر مدیران و کارشناسان طرفین تفاهم نامه) به منظور نظارت بر نحوه انجام و پیشرفت کار در خصوص مفاد، تشکیل میشود و اعضاء نسبت به ارزیابی روند اجرایی شدن اقدام خواهند کرد.
 3. نمایندگان طرفین موظف به ارائه صورتجلسات به واحدهای ذیربط خود خواهند بود و کلیه مصوبات کمیته کارشناسی مشترک برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
 4. بازنگری مفاد تفاهم نامه در هر زمان با توافق طرفین امکانپذیر است.
 5. این تفاهم نامه و تبادل آن هیچ گونه تعهد حقوقی و مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد و اجرایی شدن هر یک از مفاد آن منوط به توافق و انعقاد قرارداد مقتضی با توافق آزادانه طرفین خواهد بود.
 6. سایر شرایط و مواردی که در این تفاهمنامه پیش بینی نشده است ، تابع احکام و شرایط عمومی مربوط به تفاهم نامه ها و قوانین جاری کشور بوده و در صورت بروز موارد و حوادث غیر قابل پیش بینی و یا در صورت اعلام هریک از طرفین ، تفاهم نامه صرفا با تایید طرفین فسخ خواهد شد.
 7. کلیه قرارداد ها ،دستورالعمل هاو ضوابط فنی و اداری منطق بر قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ارائه خدمات جزء لاینفک این تفاهم نامه بوده است و طرفین بر اجرای آن تعهد کرده اند.ضمنا بر اساس توافق هایی که برای طرفین بار مالی ایجاد خواهد کرد ،قرارداد جداگانه ایی منعقد خواهد شد..

ماده 5 – حل اختلاف و فسخ تفاهم نامه

 1. در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرا و یا تاخیر و تعویق امور از سوی طرفین ، موضوع نخست از طریق مذاکره و رایزنی نمایندگان تام الاختیار و پس از آن از طریق مذاکره امضاء کنندگان طرفین، حل و فصل میشود.
 2. هر یک از طرفین در صورت عدم اجرای تعهدات طرف دیگر میتواند موضوع را ظرف مدت حداکثر یک ماه قبل از فسخ، به صورت مکتوب به طرف دیگر اعلام کرده و در صورت عدم توجه مقابل به اجزای تعهدات خود، بصورت یک طرفه تفاهم نامه را فسخ کند. کلیه تعهدات ایجاد شده تا زمان فسخ به قوت خود باقیست و همچنین این موضوع نمیتواند خدشه ایی به قرارداد های قبلی منعقده فی مابین وارد کند.

ماده 6 – مدت تفاهم نامه

 1. مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت3 سال تعیین میشود که در پایان در صورت موافقت طرفین برای دوره های بعدی قابل تمدید خواهد بود.
 2. طرفین موظف هستند حداقل یک ماه از انقضای تفاهم نامه تمایل و یا عدم تمایل خود را نسبت به تمدید مدت بصورت مکتوب به آگاهی یکدیگر برسانند.

نسخ

این تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه که هر کدام دارای حکم واحد و اعتبار یکسان و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد، تهیه و تنظیم شده و در تاریخ 9 خرداد 1400 به امضاء طرفین رسید و مبادله شد.

مقالات آموزش تازه های تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز