مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت درمان قلیایی هدف از این مطالعه مقایسه قابلیت هضم فیبر شوینده خنثی (NDF) دانه ذرت بود که با 2 روش درمان قلیایی درمان شده بود. در این پژوهش از دو روش درمان استفاده شده است: هیدروکسید سدیم (NaOH) با حلال اتانول / آب (NaOH / H2O، هیدروکسید کلسیم (CaOH) با حلال اتانول / آب (CaOH / H2O) هدف ، مقایسه سینتیک هضم NDF بین دو کلش درمان شده با روشهای فوق و کلش ذرت درمان نشده، و کلش سویا است. مشاهدات: میزان هضم NDF (کیلوگرم) بالقوه قابل هضم ذرت تیمار شده با هیدروکسید سدیم با حلال اتانول/آب (5.36 / در ساعت) بالاتر از گیاه تحت درمان با هیدروکسید کلسیم با حلال اتانول/آب (2.27 / در ساعت)، یا ماده غذایی ذرت درمان نشده (1.76 / در ساعت) و مشابه کلش سویا (4.93٪ در ساعت) می باشد. آنچه مشاهده شده است کاهش کسر هضم ناپذیر NDF (iNDF) گیاه ذرت درمان نشده (3/35 درصد NDF) با تیمار هیدروکسید کلسیم / اتانول-آب (3/27 درصد NDF) و تیمار هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب (2/8 درصد NDF)می باشد. نکات تکنیکی مشاهده شده: بقایای محصولات را می توان با ترکیبات قلیایی مانند هیدروکسید سدیم (NaOH)، آمونیاک یا هیدروکسید کلسیم (CaOH) برای بهبود قابلیت هضم فیبر و عملکرد حیوانات تصفیه کرد. درمان قلیایی دفع ذرت منجر به کاهش سطح همی سلولز و لیگنین با حل شدن آنها و همچنین کاهش قدرت پیوندهای هیدروژن بین مولکولهای سلولز شده که باعث تورم سلولز می شود. اکسید کلسیم نیز به دلیل در دسترس بودن و کنترل ایمن تر از هیدروکسید سدیم، به عنوان درمانی برای بقایای محصول استفاده می شود در تحقیقات جامع انجام شده از منابع تورم پنبه، جذب قلیایی در ساختار سلولز هنگامی که از یک حلال آب اتانول استفاده می شود در مقایسه با استفاده از فقط آب به عنوان یک حلال استفاده شده ، افزایش می یابد. همچنین استفاده از یک حلال آب اتانولی باعث می شود که بیشتر همی سلولز در فیبر تصفیه شده باقی بماند تا اینکه محلول شود و از بین برود، همانطور که فقط در صورت استفاده از آب استفاده می شود. مواد معدنی قلیایی با حلالهای آب اتانول به طور گسترده ای در صنایع چوب و منسوجات استفاده می شود، اما اطلاعات کمی در مورد این روش تصفیه در مورد بقایای گیاهان رشته ای برای خوراک دام منتشر شده است!!! ترکیب مغذی منابع فیبر مورد استفاده در آزمایش تغذیه مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت کلش سویا کلش درمان شده با هیدروکسید سدیم با حلال اتانول / آب کلش درمان نشده سیلاژ یونجه سیلاژ ذرت متغیرها 88.9 90.0 88.4 50.8 40.5 DM, % as fed 95.1 97.1 96.3 90.1 96.3 OM, % of DM 10.4 1.94 3.19 17.6 7.2 CP, % of DM 1.28 0.53 1.05 0.57 31.7 Starch, % of DM 2.81 5.33 6.41 7.12 2.99 Lignin, % of DM 1.64 0.40 0.82 4.10 3.07 Ether extract, % of DM 4.89 2.91 3.75 9.90 3.68 Ash, % of DM 67.4 87.6 83.1 41.7 37.7 NDF,1 % of DM 4.30 10.2 30.4 43.0 29.3 iNDF,1,2 % of NDF در این پژوهش در یک مزرعه گاو شیری ، تغذیه یک رژیم غذایی پایه برای همه گاوها، سپس با مخلوط کردن دستی در گیاه درمان نشده ذرت، کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ الکل-آب یا کلش سویا انجام شد. همانطور که انتظار نمیرفت تفاوت در میزان تولید شیرگاو شیری را مشاهده نشد .زیرا گاوهای انتخاب شده برای این مطالعه در مراحل آخر شیردهی بودند. تولید و مصرف برای بررسی اینکه هیچ اثر منفی عمده ای در نتیجه مصرف کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم / اتانول- آب اتفاق نیفتاده و میزان مصرف و خوش طعم بودن به دلیل رژیم غذایی متفاوت نبوده اندازه گیری شد. جدول مواد تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی رژیم های گاو شیری مورد پژوهش مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت نتایج حاصله از پژوهش : درصد و عملکرد پروتئین شیر، درصد لاکتوز و SNF و غلظت MUN نیز در گروه های درمانی مشابه بود برای ارزیابی دقیق تر اینکه چگونه تغییرات هضم فیبر موجود در بدن به دلیل تیمار هیدروکسید سدیم/ اتانول بر تولید شیر تأثیر می گذارد، تعداد بیشتری از گاوها به مراحل اولیه شیردهی نیاز دارند، که ممکن است در آینده نزدیک انجام شود. مکمل رژیم غذایی پایه با شاهد تحت درمان هیچ تأثیر قابل توجهی بر DMI، تولید شیر و اجزای آن، یا مقدار فیبر خورده این گاوها نداشت. قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم OM هنگامی که ذرت بدون درمان به جیره پایه اضافه شد، کاهش یافت افزودن کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب به رژیم پایه به طور قابل توجهی در هضم داخل بدن NDF در مقایسه با رژیم پایه و رژیم غذایی پایه همراه با گیاه درمان نشده افزایش می یابد مصرف NDF و iNDF هم در کیلوگرم مصرفی و هم در درصد BW مشابه بود همچنین زمانی که کاه گندم با تیمار قلیایی تحت درمان با کاه درمان نشده قرار گرفت، افزایش هضم OM را پیدا کرد. خوراک تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب ، به مدت 1 ساعت در مقابل تیمار 15 دقیقه نشان می دهد که هضم فیبر با زمان خیساندن بیشتر افزایش می یابد

مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد سیلاژذرت

مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد سیلاژ ذرت

درمان قلیایی

هدف از این مطالعه مقایسه قابلیت هضم فیبر شوینده خنثی (NDF) دانه ذرت بود که با 2 روش درمان قلیایی درمان شده بود. در این پژوهش از دو روش درمان استفاده شده است:

 1. هیدروکسید سدیم (NaOH) با حلال اتانول / آب (NaOH / H2O،
 2.  هیدروکسید کلسیم (CaOH) با حلال اتانول / آب (CaOH / H2O)
هدف ، مقایسه سینتیک هضم NDF بین دو کلش درمان شده با روشهای فوق و  کلش ذرت درمان نشده، و کلش سویا است.

مشاهدات:

 1. میزان هضم NDF (کیلوگرم) بالقوه قابل هضم  ذرت تیمار شده با هیدروکسید سدیم با حلال اتانول/آب (5.36 / در ساعت) بالاتر از گیاه تحت درمان با هیدروکسید کلسیم با حلال اتانول/آب (2.27 / در ساعت)، یا ماده غذایی ذرت درمان نشده (1.76 / در ساعت) و مشابه کلش سویا (4.93٪ در ساعت) می باشد.
 2. آنچه مشاهده شده است کاهش کسر هضم ناپذیر NDF (iNDF) گیاه ذرت درمان نشده (3/35 درصد NDF) با تیمار هیدروکسید کلسیم / اتانول-آب (3/27 درصد NDF) و تیمار هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب (2/8 درصد NDF)می باشد.

نکات تکنیکی مشاهده شده:

بقایای محصولات را می توان با ترکیبات قلیایی مانند هیدروکسید سدیم (NaOH)، آمونیاک یا هیدروکسید کلسیم (CaOH) برای بهبود قابلیت هضم فیبر و عملکرد حیوانات تصفیه کرد.
درمان قلیایی دفع ذرت منجر به کاهش سطح همی سلولز و لیگنین با حل شدن آنها و همچنین کاهش قدرت پیوندهای هیدروژن بین مولکولهای سلولز شده که باعث تورم سلولز می شود.
اکسید کلسیم نیز به دلیل در دسترس بودن و کنترل ایمن تر از هیدروکسید سدیم، به عنوان درمانی برای بقایای محصول استفاده می شود
در تحقیقات جامع انجام شده  از منابع تورم پنبه، جذب قلیایی در ساختار سلولز هنگامی که از یک حلال آب اتانول استفاده می شود در مقایسه با استفاده از فقط آب به عنوان یک حلال استفاده شده ، افزایش می یابد.
همچنین استفاده از یک حلال آب اتانولی باعث می شود که بیشتر همی سلولز در فیبر تصفیه شده باقی بماند تا اینکه محلول شود و از بین برود، همانطور که فقط در صورت استفاده از آب استفاده می شود.
مواد معدنی قلیایی با حلالهای آب اتانول به طور گسترده ای در صنایع چوب و منسوجات استفاده می شود، اما اطلاعات کمی در مورد این روش تصفیه در مورد بقایای گیاهان رشته ای برای خوراک دام منتشر شده است!!!

ترکیب مغذی منابع فیبر مورد استفاده در آزمایش تغذیه

مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت
مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت
کلش سویا کلش درمان شده با هیدروکسید سدیم با حلال اتانول / آب کلش درمان نشده سیلاژ یونجه سیلاژ ذرت

متغیرها

88.9 90.0 88.4 50.8 40.5 DM, % as fed
95.1 97.1 96.3 90.1 96.3 OM, % of DM
10.4 1.94 3.19 17.6 7.2 CP, % of DM
1.28 0.53 1.05 0.57 31.7 Starch, % of DM
2.81 5.33 6.41 7.12 2.99 Lignin, % of DM
1.64 0.40 0.82 4.10 3.07 Ether extract, % of DM
4.89 2.91 3.75 9.90 3.68 Ash, % of DM
67.4 87.6 83.1 41.7 37.7 NDF,1 % of DM
4.30 10.2 30.4 43.0 29.3 iNDF,1,2 % of NDF
در این پژوهش در یک مزرعه گاو شیری ،  تغذیه یک رژیم غذایی پایه برای همه گاوها، سپس با مخلوط کردن دستی در گیاه درمان نشده ذرت، کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ الکل-آب یا کلش سویا  انجام شد.
همانطور که انتظار نمیرفت تفاوت در میزان تولید شیرگاو شیری مشاهده نشد .زیرا گاوهای انتخاب شده برای این مطالعه در مراحل آخر شیردهی بودند. تولید و مصرف برای بررسی اینکه هیچ اثر منفی عمده ای در نتیجه مصرف کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم / اتانول-  آب اتفاق نیفتاده و میزان مصرف و خوش طعم بودن به دلیل رژیم غذایی متفاوت نبوده اندازه گیری شد.
جدول مواد تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی رژیم های گاو شیری مورد پژوهش
مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت
مقایسۀ روش های درمان قلیایی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مواد شوینده ذرت

نتایج حاصله از پژوهش :

درصد و عملکرد پروتئین شیر، درصد لاکتوز و SNF و غلظت MUN نیز در گروه های درمانی مشابه بود

برای ارزیابی دقیق تر اینکه چگونه تغییرات هضم فیبر موجود در بدن به دلیل تیمار هیدروکسید سدیم/ اتانول بر تولید شیر تأثیر می گذارد، تعداد بیشتری از گاوها به مراحل اولیه شیردهی نیاز دارند، که ممکن است در آینده نزدیک انجام شود.

مکمل رژیم غذایی پایه با شاهد تحت درمان هیچ تأثیر قابل توجهی بر DMI، تولید شیر و اجزای آن، یا مقدار فیبر خورده این گاوها نداشت.
قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم OM هنگامی که ذرت بدون درمان به جیره پایه اضافه شد، کاهش یافت
افزودن کلش تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب به رژیم پایه به طور قابل توجهی در هضم داخل بدن NDF در مقایسه با رژیم پایه و رژیم غذایی پایه همراه با گیاه درمان نشده افزایش می یابد
مصرف NDF و iNDF هم در کیلوگرم مصرفی و هم در درصد BW مشابه بود
همچنین زمانی که کاه گندم با تیمار قلیایی تحت درمان با کاه درمان نشده قرار گرفت، افزایش هضم OM را پیدا کرد.
خوراک تحت درمان با هیدروکسید سدیم/ اتانول -آب ، به مدت 1 ساعت در مقابل تیمار 15 دقیقه نشان می دهد که هضم فیبر با زمان خیساندن بیشتر افزایش می یابد

مقالات آموزش تازه های تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز