عملکرد کبدی در گوساله های تلیسه هولشتاین

عملکرد کبدی در گوساله های تلیسه هلشتاین
گوساله

موضوع پژوهش:  بررسی اثرگذاری مواد مغذی پیش تغذیه

_
برداشتن محدودیت شیر ​​قبل از شیر گرفتن در گوساله های شیری از نظر علتی با اثرات مفید بر رشد و عملکرد شیردهی در آینده همراه بوده است. گوساله هایی كه ایمنوگلبولین كافی دریافت كرده اند نسبت به گوساله هایی كه مقادیر كمی آغوز یا آغوز با کیفیت پایین دریافت كرده اند، سطوح بالاتری از پروتین خون را نشان می دهند. با این حال، مکانیسم های بیولوژیکی مرتبط با تامین مواد مغذی در اوایل زندگی و عملکرد کبدی آینده گوساله هنوز به اندازه کافی شناخته نشده است.

هدف پژوهش:

 هدف از این پژوهش توصیف و بررسی عملکرد کبدی و رشد و پروفایل های متابولیکی گوساله های تغذیه شده با کلستروم محدود (RES) و کلستروم بهبود یافته (ELE)  بود.
در مجموع 86 گوساله ماده هلشتاین توسط برابری مادر به صورت جفت مسدود شده و منبع آغوز یکسان را در داخل بلوک دریافت کردند

تیمارهای تصادفی :

درون بلوک شامل یک پودر جایگزین شیر ( 24٪ پروتئین خام، 18٪ چربی خام و 45٪ لاکتوز) بود که با

 1. انرژی 5.41 مگا کالری  در 8 لیتر  پودرآغوز بهبود یافته( ME)
 2. انرژی 2.71 مگا کالری  در 4 لیتر پودرآغوز محدود شده.(MR)

از روزدوم بعد از تولد تا 50٪ در طول 7 هفته  تغذیه شده و در هفته هشتم کاملاً از شیر گرفته شدند.

همه گوساله ها دسترسی آزاد به استارتر شروع داشتند (17.3٪ پروتئین خام، 24.4٪ فیبر شوینده خنثی، 2.0٪ چربی خام و 18.2٪ نشاسته)، کاه گندم خرد شده و آب.

در سن 2 و 49 روزگی، نمونه خون برای تجزیه و تحلیل متابولیسم گرفته شد.

مشاهدات:

 1. گروه با طراحی ELE ، جایگزین شیر بیشتری مصرف کردند، در نتیجه مصرف کمتری برای شروع غذا و وزن بدن و افزایش متوسط ​​روزانه داشتند.
 2. گوساله های ELE 20.7٪ ME و 9.7٪ پروتئین خام بیشتر مصرف کردند.
با این حال، کارایی رشد بین گروه ها متفاوت نبود. پروفایل متابولومیک با استفاده از 908 متابولیت شناسایی شده برای توصیف تفاوت های بیوشیمیایی وابسته به درمان است.
تجزیه و تحلیل مولفه اصلی پروفایل های متابولیکی به وضوح متمایز در سن 49 روزگی در پاسخ به قبل از شیر گرفتن شیر نشان داد. تغییر در انرژی (متابولیسم اسیدهای چرب و متابولیت های اسید تری کاربوکسیلیک)، پروتئین (AA آزاد، دیپپتیدها و چرخه اوره) و متابولیسم کبد (اسید صفراوی و متابولیسم هم) از اصلی ترین تأثیرات مرتبط با تفاوت های غذایی بودند.
گروه ELE از طریق جایگزین شیر با نسبت مواد مغذی گلوکوژنیک بیشتری مصرف کردند، در حالی که گروه RES نسبتاً هضم مواد غذایی کتوژنیک بیشتری از هضم غذای شروع گوساله مصرف کردند، که بخش بیشتری از کل مصرف را شامل می شود.
همراه با نرخ رشد بالاتر گروه ELE، تغییرات کبدی به عنوان تفاوت در اسید صفراوی و متابولیسم هم بیان شد.
علاوه بر این، تفاوت متابولیسم انرژی در اسیدهای چرب و متابولیسم AA و چرخه اوره مشاهده شد.
تفاوت پروفایل متابولیکی بین گروه های ELE و RES نشان دهنده تفاوت گسترده ای در مصرف مواد مغذی و ترکیب رژیم غذایی است و ممکن است نشان دهد که فرآیندهای متابولیکی مسئول عملکرد بیشتر برای گاوهای تغذیه شده با مواد پیش تغذیه شیری هستند.
Preweaning nutrient supply alters serum metabolomics profiles related to protein and energy metabolis

نتایج عملکرد حیوانات و مصرف مواد مغذی :

(شکل 1A) : گوساله های تحت درمان ELE  مقدار  MR بیشتر  و
(شکل 1B) : مقدار کمتری استارتر  و آب  مصرف می کنند در مقایسه با گوساله های RES
در 4 هفته اول، گروه ELE با مقادیر بالاتر MR سازگار شد و پس از آن 8 لیتر کامل (1200 گرم پودر در روز) را مصرف کرد.
از هفته 4 به بعد، گوساله های RES 1.7 برابر بیشتر از گروه ELE شروع به مصرف کردند (01/0\u003e P).
(شکل 1C) : سیر تحول مصرف ME در آن ارائه شده است.
گروه ELE بیشتر از هفته اول تا هفتم ME مصرف کردند (01/0\u003e P)،
اگرچه در زمان از شیر گرفتن (8 هفتگی) و پس از آن گروه RES ME بیشتری مصرف کردند (01/0\u003e P).
پاسخ های واضح در متابولیسم انرژی و پروتئین، نشان دهنده مصرف بیشتر مواد مغذی و تقسیم رشد در گروه ELE است که بیشتر با تفاوت در متابولیت های مشتق شده از میکروب ها و پروفایل های متابولیک کبدی، پشتیبانی می شود.
تحقیقات بیشتر برای توصیف تأثیر برنامه نویسی تغذیه ای در مرحله قبل نشخوارکننده بر پارامترهای متابولیک و تولید در زندگی بعدی گوساله های شیری هولشتاین ضروری است.
شکل زیر در خصوص نقشه حرارتی و شماتیک متابولیسم اسید صفراوی و هموگلوبین و متابولیت های مرتبط گوساله های شیری (50 راسی)  با محدودیت (RES) یا افزایش (ELE) سطح مواد مغذی تغذیه شده، میباشد
همانطور که ملاحظه میفرمایید :
جعبه های قرمز (P \u003c0.05) و سبز (P \u003c0.05) در نقشه حرارتی و پیکان ها در شماتیک به ترتیب افزایش و کاهش بیوشیمیایی عملکرد کبدی را نشان می دهند. اعداد به رنگ زرد در نقشه حرارتی نشان دهنده اختلاف برابر بین تیمارها است.
OATP = پلی پپتیدهای انتقال دهنده آنیون آلی
عملکرد کبدی

تغییرات متابولیتی مرتبط با کبد در میزان مصرف مواد مغذی

تغییرات مرتبط با کبد تا حد زیادی از تفاوت در اسیدهای صفراوی و متابولیسم هم تشکیل شده است
تجزیه و تحلیل نشان داد که مصرف رژیم غذایی ELE منجر به تغییرات ذیل در متابولیک کبد میشود:
 1. افزایش اسیدهای صفراوی اولیه: ، مانند گلیکوشنودوکسی اکولات، تاوروشنودوکسی کلات، موریکولات تاورو α و موریکولات تاورو β
 2. افزایش متابولیت های اسید صفراوی ثانویه: مانند تورولیتوکولات، تورولیتوکولات 3 سولفات، اورسودوکسی اکولات، گلی کورس تورورزودئوکسیولات و سولفات تورو کولنات
 3. کاهش کلات: از طرف دیگر، تغذیه ELE منجر به کاهش (05/0\u003e P) کلات، گلیکوکولات، سنودوکسی زولات، دی اکسی کولات، گلیکودئوکسی زولات، لیتوکولات، گلیکولیتوکلات، گلیکولیتو کولات سولفات، 3 دهیدروکلات و 7 کتدوکسی زولات می شود.
 4. تغییرات متابولیسم شیمیایی : در همین حال، میزان مصرف مواد مغذی نیز تغییرات قابل توجهی در متابولیسم شیمیایی هم ایجاد می کند. گوساله هایی که از رژیم غذایی ELE استفاده می کردند دارای مقادیر بالاتر  (1،55 برابر)، بیلی روبین هستند که نشان می دهد که گروه های دارای اولویت بالاتر در یک طرف پیوند دوتایی و بیلیوردین در چرخه کبدی قرار دارند).
_

 فاکتورهای تاثیر گذار بر مدیریت آغوز  

_
گوساله
زمان تغذیه، كیفیت آغوز و حجم آن ٬ سه فاكتور كلیدی موثر برنتیجه مدیریت آغوز می باشند که باید مورد توجه قرارگیرد
گوساله
حجم زیادی از یك آغوز با كیفیت پایین ٬ مصونیتی برابر با حجم كمی از یك آغوز با كیفیت بالا ایجاد نماید
گوساله
بهتر است مقدار تغذیه دو لیتر آغوز بلافاصله پس از تولد و دو لیتر دیگر ظرف دوازده ساعت اولیه باشد

در پایان میتوان چنین برداشت کرد که ویژگیهای یك جایگزین شیر با كیفیت عبارتست از:

 1. همه یا قسمت اعظم پروتئین آن از شیر باشد.
 2. محتوی حداقل 20% پروتئین
 3. محتوی حداقل 20% چربی
 4. همه یا قسمت اعظم چربی آن حیوانی باشد.

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز