مدیریت شستشوی CIP در مزارع گاو شیری

مدیریت شستشوی CIP مخازن سالن شیردوش

مدیریت شستشوی CIP مخازن و سالن شیردوش در مزارع گاو شیری

دسترسی به روش ضدعفونی کننده کاملا موثر و قابل اطمینان و مدیریت شستشو CIP یک از دغدغه های مسئولین فنی و مدیران تولید در مزارع پرورش گاو شیری است

درصنایع لبنیات هدف ازعملیات شستشو،دستیابی به هردو پاکیزگی شیمیایی وباکتریولوژیکی میباشد

آشنایی با واژه بیوفیلم

به اجتماع سلولهاي میکروبی که محکم به سطحی اتصال پیدا میکنند ،با یک ماتریکس پلی ساکاریدي که داراي منشا میکروبی است،بیوفیلم میگویند. که در اثر اجرای روشهای ضعیف CIP و به مرور زمان ایجاد میشود و مانع رسیدن مواد شوینده و ضدعفونی کننده به سطوح میشود. مدیریت شستشوی CIP مخازن سالن شیردوش 

 

انواع جرمهای رسوبی در صنایع غذایی

جرمهای معدنی

مواد معدنی مانند آهن،کلسیم،منیزیم رسوبی ازآب،شیر و یا مواد شیمیایی پاك کننده ها

سنگ شیر وسنگ آب مهمترین رسوبات معدنی درصنایع لبنی می باشند

هر دو نوع جرم فوق محیطی بسیار مناسب ومغذي براي میکروبها هستند. بنابراین در بهداشتی کردن و شستشوي محیط باید آنها راحذف کردمدیریت شستشوی CIP مخازن سالن شیردوش 

جرمهای آلی

پروتئین ،چربی، قندها، کود، آثار و قطعات کوچک حشرات و موي حیوانات کوچک در این طبقه قرار میگیرند. در صورت خشک شدن جرمهاي آلی روي سطح پاك کردن آنها بسیارسخت میشود. و باید پس از جرم گرفتن سطح سریع آنرا تمیز کرد

مشخصات برخی از مهمترین جرمهای صنایع غذایی در مدیریت شستشوی CIP:

نوع جرم

حلالیت

آسانی حذف و تغییر در اثر حرارت

پاستوریزاسیون کم و متوسط

پاستوریزاسیون بالا و UHT

لاکتوز

محلول در آب

راحت

کاراملیزه شدن و

 سخت تر حذف

چربی

نامحلول در آب و

 محلول در قلیا

مشکل

پلیمریزه شدن و

جدا شدن سخت

پروتئین

نامحلول در آب و

 محلول در قلیا و کمی محلول در اسید

بسیار مشکل

دناتوره شدن و

به سختی جدا شده

نمکهای معدنی

اکثراً نامحلول در آب و محلول در اسید

راحت تا سخت

عموما مشکلی نداشته و

به راحتی حذف میشوند

مراحل چرخه تمیز کردن CIP در صنعت لبنیات

1

بازیافت محصول باقیمانده به وسیله تراشیدن، تخلیه و خارج کردن با آب یا هواي فشرده

2

آبکشی مقدماتی با آب براي حذف باقیمانده جرمها

3

شستشو با شوینده ها

4

آبکشی با آب تمیز

5

ضد عفونی به وسیله حرارت یا مواد شیمیایی) در بعضی موارد (در اینصورت به دنبال این مرحله، آبکشی نهایی به وسیله آب با کیفیت بالا انجام می پذیرد

نکات کلیدی مدیریت شستشوی CIP

بازیافت باقیمانده محصول: تمام باقیمانده محصولات در مخازن ودستگاهها باید در انتهاي کار به خط تولید برگشت داده شود. از مهمترین دلایل آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

به حداقل رساندن اتلاف محصول ایجاد سهولت براي تمیزکردن کاهش بار،روي سیستم فاضلاب کاهش هزینه تصفیه فاضلاب

 

آبکشی مقدماتی با آب: آبکشی مقدماتی باید همیشه بلافاصله پس از اتمام تولید انجام میپذیرد. زیرا باقیمانده شیر بر روي سطوح خشک شده و میچسبد وتمیزکردن رامشکل می سازد

چربی شیر باقیمانده را میتوان با استفاده از شستشوي با آبگرم به آسانی به بیرون هدایت کرد

هرگز نباید دماي آب از 55 درجه سلسیوس تجاوز کند چون باعث انعقاد پروتئین ها و چسبیدن آنها بر روي سطوح خواهد شد. در این مرحله هر چه حذف جرمها بیشتر انجام شود در نهایت مقدار مصرف مواد پاك کننده کاهش می یابد . 90% باقیمانده هاي غیر چسبنده و تقریبا 99% کل باقیمانده هادراین مرحله حذف میشود

ویژگی آب مورد استفاده

مقدار استاندارد سختی درآب : طبق استاندارد شماره1053 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، حداکثر میزان مطلوب سختی در آب 200 میلیگرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم و حداکثر مجاز آن500 میلیگرم درلیتر برحسب کربنات کلسیم میباشد.

مشکلات مربوط به سختی درآب :

آبهاي خیلی سخت باعث ایجاد رسوب در ظروف، تاسیسات و گرفتگی لوله هاي آبگرم، شوفاژها، بویلرها و انفجار دیگهاي بخار میشوند . سختی آب بر روي بهره وري و کیفیت شستشو و تمیز کردن تاثیر میگذارد ، زیرا برخی از مواد افزودنی موجود در مواد شیمیایی شستشو ممکن است با سختی آب به جاي جرم موجود در سطوح تجهیزات واکنش داده و جذب شوند. همچنین کاتیونهاي کلسیم و منیزیم با شوینده ها واکنش داده و این یونها جایگزین سدیم موجود در شوینده ها شده و از کف کردن صابون و سایر شوینده ها درآب جلوگیري میکنند لذا از قدرت پاك کنندگی  صابون میکاهند

شستشو باشوینده ها:

شستشوي جرمهاي روي سطوح حرارتی عموما با قلیا یا اسید انجام میشود . معمولا سطوح سرد فقط با قلیا و گاهی با اسید شستشو میشود. به منظور اتصال خوب بین مواد پاك کننده قلیایی )Caustic  Soda (یا) NaOH (ولایه هاي جرم استفاده از  Alkylaryl  sulphonate ماده پاك کننده باید قادر به پخش جرمها و از هم پاشیدن ذرات معلق براي جلوگیري از کلوخه شده آنها باشد

خصوصیات شوینده هاي مورد استفاده :

شوینده ها باید غیر خورنده باشند و خاصیت مرطوب کنندگی داشته باشند و در جرم ها نفوذ کنند و آنها را از سطح جدا کنند باید قادر باشند سختیهاي آب را نیز در خود حل کنند . فاقد ترکیبات ساینده باشند تا به صافی و یکنواختی تجهیزات صدمه نزنند

خصوصیات کلی یک ترکیب شوینده مناسب عبارتند از: اقتصادي بودن غیرسمی بودن و خطرناك نبودن غیررسوبگذار قابلیت آبکشی ایجاد رنگ بو یا طعم نکند اندازه گیري آسان پایداري در طول نگهداري ذخیره سازي آسان قابلیت انحلال مناسب

مواد شوینده قلیایی مورد مصرف که نسبتاً عمومیت دارند عبارتند از: سود کاستیک، کربنات سدیم ،متاسیلیکات سدیم، تري سدیم فسفات

 

مواردي که در مورد پاك کننده هاي اسیدي باید مدنظر قرار گیرد:

 1. pH محلول1 %
 2. قابلیت کف کنندگی (زیاد ،کم ،بدون کف )
 3. رنگ معرف
 4. مصارف تعیین شدهCOP،CIP
 5. سطح کاربرد دماي آب
 6.   مدت زمان استفاده  ملزومات سختی آب( آب سخت نسبت به آب نرم ) طبیعت خورندگی( جلوگیري از خورده شدن سطوح استیلی)
 7. قیمت به ازاي سطح مصرف

مواد شوینده ی اسیدي شامل دو نوع:

پاك کننده هاي اسیدي قوي : اسید هیدروکلریک، اسید نیتریک، اسید هیدرو فلوریک، اسید سولفامیک، اسید فسفریک

پاك کننده هاي اسیدي ضعیف :اسید هیدروکسی استیک، اسید استیک و اسید گلوتامیک

مرحله آبکشی با آب تمیز:

باقیماندن هر مقدار از مواد پاك کننده در سیستم میتواند باعث آلودگی شیر گردد استفاده از آب سبک جلوگیري از تشکیل پوسته آهکی بر روي سطوح تمیز شده آب سخت با محتواي نمک کلسیم را باید قبل از استفاده با استفاده از سیستم تبادل یونی تا DH °4–3 نرم نمود

ضدعفونی کردن :

تجهیزات خط تولید را میتوان با روشهاي زیر ضدعفونی کرد:

(-ضد عفونی کردن حرارتی) آبجوش ،آب داغ، بخار

(-ضد عفونی کردن شیمیایی) کلرزنی، اسید، یدوفور ،آب اکسیژنه

عملا درکارخانجات، ضدعفونی کردن مخازن درابتداي صبح و قبل از شروع فرایند انجام میشود و سپس شیر فرایند شده را در اولین فرصت به داخل این سیستم ( پس از تکمیل مراحل ضدعفونی ) ارسال میکنند. اگر ضد عفونی در پایان روز انجام شود، محلول ضدعفونی کننده باید به طور کامل به وسیله آب استریل از روي سطح زدوده شود . در غیر اینصورت ممکن است سطوح فلزي آسیب ببیند

 

یک ضد عفونی کننده خوب باید داراي خواص زیر باشد:

 1. خاصیت میکروب کشی  یکنواخت
 2. طیف وسیع عملکرد دربرابر باکتریها، قارچها، کپکها
 3. سرعت تاثیر بالا برروي میکروبها
 4. مقاوم در برابر شرایط محیطی از قبیل مواد آلی موجود در جرم ها، مواد شوینده باقیمانده، سختی آب و پی اچ خاصیت شویندگی خوب
 5. پایداري در غلظتهاي مختلف اندازه گیري آسان غلظتهاي مختلف
 6. غیرسمی بودن و غیرمحرك بودن
 7. استفاده راحت ارزان
 8. دردسترس بودن محلول در آب به میزان نیاز
 9. بدون بوي تند و بد

این شرکت تعاونی معتقد است که پس از هربار تحویل شیر به کارخانه لازم است ظروف حمل شیر،تانکرها و مسیرهای عبور شیر بطور کامل شستشو و نظافت شود .شستشوی CIP کامل بسیار مهم است . در واحد ایستگاه جمع آوری شیر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان ، شستشوی CIP به روش مطلوب و زیر نظر متخصص و دکترای دامپزشکی انجام میگیرد.

پیوندهای مفید

 نحوه صحیح مدیریت

سامانه شیردوش

آشنایی با نحوه صحیح مدیریت سامانه شیردوش گاوداری ، کمک میکند تا نتیجه همه تلاش ها توسط سامانه شیردوشی گاوداری به بهترین شکل نمایان شود…..(ادامه مطلب)

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز