برای داشتن گله مولدتر و پایدارتر سلامت گاو را زیر نظر بگیرید

مدیریت پیشگیرانه سلامت گله

در مانیتورینگ و تحت نظر داشتن سلامت گله، لازم است رفتار همه گاوهای شما به صورت 24 ساعته ثبت شود. وضعیت سلامت، رفاه و تغذیه یک گاو یا گروهی از گاوها را به روشی دقیق تعیین  کنید و گلوگاه های احتمالی را شناسایی می کند. با استفاده از این اطلاعات، می توانید مشکلات سلامتی را در مراحل اولیه پیدا کنید، گاوهای انتظار زایش  و بهبودی پس از درمان را به شدت تحت نظر بگیرید، درمان فردی گاو را بهتر انجام دهید و در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.

با نظارت بر سلامت گله همچنین ، قادر خواهید بود روندهای با ارزش عملکرد گله را برای بهبود فرآیندها و مدیریت گاوداری بازیابی کنید

مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری ممکن نیست مگر آشنایی با نشانه های برخی بیماری های رایج در گاوداری ها. (مطالعه خودآموز آشنایی با انواع بیماری های گاو شیری پیشنهاد میشود)

مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری v مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری مدیریت پیشگیرانه سلامت گله گاو شیری