ورکشاپ مجازی کاتالوگ خوانی اسپرم گاو شیری

کاتالوگ خوانی اسپرم

ورکشاپ مجازی کاتالوگ خوانی اسپرم گاو شیری

نحوه استفاده از اطلاعات فني مندرج در كاتالوگ گاوهاي نر هلشتاين برمبناي سيستم ارزيابي ژنتيكي وزارت كشاورزي آمريكا

شایستگی خالص عمر ( LNM ) Lifetime Net Merit

LNM يا شايستگي خالص طول عمر بيانگر سود خالص حاصل از ميانگين دختران يك گاو نر بر مبنای دلار در مقايسه با سود خالص حاصل از ميانگين دختران هم دوره ای گاوها نر ديگر ميباشد. در جدول يك صفاتي که با ضرايب وزني متفاوت اين شاخص را تشكيل ميدهند .

رتبه بندی بر اساس ارزیابی شاخص خالص طول عمر
- LNM Percentage Ranking Percentile

رتبه بندی براساس ارزيابي شاخص شايستگي خالص طول عمر جمعيت گاوها نر هلشتاين فعال آمريكا.
برای مثال پرسنتايل 99 % يعني اينكه، اين گاو نر از نظر LNM جزء  1% برترين گاوهای  نر هلشتاين فعال آمريكا مي باشد

قابلیت اطمینان پذیری - Rel ) Reliability يا R )

قابليت اطمينان پذير ، معيار از مقدار اطلاعات استفاده شده جهت ارزيابي ژنتيكي صفت مورد نظر ميباشد. اين معيار به صورت درصد و از 1 تا 99 نشان داده ميشود. مقادير قابليت اطمينان پذير هر چه به 99% نزديكتر باشد بيانگر اين است که به نتایج ارزیابی ژنتيكي ميتوان اطمينان بيشتر داشت.

شاخص شایستگی خالص تولید پنیر
$ – LCM ) Lifetime Cheese Merit )

LCM يا شاخص شايستگي خالص توليد پنير، برای تولید کنندگانی که  کره شير توليد خود را به کارخانجاتي که شير را تنها بر مبنای ترکيب آن :(مقدار پروتئين و چربي) خريداری نموده و از آن جهت توليد پنير استفاده مينمايند تعيين شده است. در اين شاخص در مقايسه با شاخص LNM برای پروتئين ارزش اقتصاد بيشتر و برای  شير ارزش اقتصاد منفي در نظر گرفته ميشود. صفات مختلف ذيل با ضرايب وزني متفاوت اين شاخص را تشكيل ميدهد:

شاخص شایستگی تولید شیر ) - LFM ) Lifetime Fluid Merit )

LFM يا شاخص شايستگي خالص توليد شير، ترکيبي از ساير صفات مندرج در شاخص LNM ميباشد با اين تفاوت که به شير ارزش اقتصاد زياد داده شده است. اين شاخص برای توليدکنندگانی که شيرتوليدی خود را به کارخانجاتي که شير را بر مبنای مقدار و حجم خريدار نموده و بر اين مبنا به دامدارپول ميدهد تعيين شده است. صفات مختلف ذيل با ضرايب وزني متفاوت اين شاخص را تشكيل ميدهد

نوع صفت LNM$ LCM$ LFM$
پروتئين 16% 25% 0%
چربي 19% 13% 20%
شير 0 15% 19%
عمر توليدي 22% 15% 22%
تعداد سلولهاي سوماتيكي 10% 9% 5%
تركيب پستان 7% 5% 7%
درصدآبستني دختران 11% 8% 12%
تركيب دست و پا 4% 3% 14%
اندازه بدن 6% 4% 6%
توانايي زايش 5% 3% 5%
دختران - Daughters

عبارتست از تعداد دختران گاو نر که از اطلاعات آنها جهت ارزيابي ژنتيكي پدرشان استفاده شده است.

تعداد گله ها - Herds

عبارتست از تعداد گله های مختلفي که دختران گاو نر در آنها نگهداری ميشوند و از اطلاعات آن دختران جهت ارزيابي ژنتيكي پدرشان استفاده شده است.

توانایی انتقال ژنتیکی تولید شیر - PTA Milk

عبارت است از مقدار توانايي انتقال ژنتيكي توليد شير بر حسب پوند که از گاو نر انتظار ميرود تا به دخترانش انتقال دهد. به طوريكه دخترانش در سن بلوغ، در يك دوره شيردهي اين مقدار پوند شير بيش از ميانگين توليد دختران هم دوره ای  گاوهای نر ديگر توليد خواهد نمود

توانایی انتقال ژنتیکی تولید چربی - PTA Fat

عبارت است از مقدار توانايي انتقال ژنتيكي توليد چربي شير بر حسب پوند که از گاو نر انتظار ميرود تا به دخترانش انتقال دهد. به طوريكه دخترانش در سن بلوغ، در يك دوره شيردهي اين مقدار پوند چربي شير بيش از ميانگين توليد دختران هم دوره ای گاوه ای نر ديگر توليد خواهد نمود.

توانایی انتقال ژنتیکی درصد چربی شیر - Percent PTA Fat

عبارتست از توانايي انتقال ژنتيكي درصد چربي شير که انتظار ميرود گاو نر به دخترانش انتقال دهد. اين مقدار ميتواند مثبت يا منفي نيز باشد.

توانایی انتقال ژنتیکی پروتئین شیر - PTA Protein

عبارت است از مقدار توانايي انتقال ژنتيكي توليد پروتئين شير بر حسب پوند که از گاو نر انتظار ميرود تا به دخترانش انتقال دهد. به طوريكه دخترانش در سن بلوغ، در يك دوره شیردهي اين مقدار پوند پروتئين شير بيش از ميانگين توليد دختران هم دوره ای گاوهای نر ديگر توليد خواهد نمود.

توانایی انتقال ژنتیکی درصدپروتئین شیر - Percent PTA Protein

عبارتست از توانايي انتقال ژنتيكي درصد پروتئين شير که انتظار ميرود گاو نر به دخترانش انتقال دهد. اين مقدار ميتواند مثبت يا منفي نيز باشد

طول عمر تولیدی یا ماندگاری - PTA Productive Life

طول عمر توليد يا ماندگار عبارتست از تعداد ماههايي که دختران يك گاو نر در مقايسه با دختران هم دوره ای گاوهای نر ديگر بيشتر يا کمتر در گله مانده و توليد خواهد نمود.

توانایی انتقال ژنتیکی تعداد سلول های سوماتیکی - PTA Somatic Cell Score (SCS)

عبارتست از توانايي انتقال ژنتيكي تعداد سلولها سوماتيكي که يك گاو نر به دخترانش انتقال ميدهد. اهميت اين صفت در کاهش ابتلا به بيماری ورم پستان از طريق اصلاح ژنتيكي ميباشد.

گاوهای نری که SCS پايين (کمتر از 3) دارند، در مقايسه با گاوهای نری که SCS بالا (بيش از 5 / 3 ) دارند، انتظار ميرود دختراني داشته باشد که کمتر به بيماری ورم پستان مبتلا شوند.

توانایی انتقال ژنتیکی تیپ - PTA Type (PTAT)

توانايي انتقال ژنتيكي تيپ، مقدار برتر ژنتيكي تيپ مطلوب جشنواره ای است که از طريق گاو نر به دخترانش انتقال خواهد يافت. اين مقدار همبستگي مستقيمي با رتبه نهايي تيپ دختران گاو نر داشته و هيچگونه همبستگي با صفات خطي تيپ ندارد.

ترکیب پستان - Udder Composite

ترکيب پستان شاخصي است که بيانگر توانايي ژنتيكي گاو نر در بهبود سيستم پستاني دختران ميباشد.
ترکيب پستان شامل شش صفت خطي ذيل با ضرايب وزني متفاوت بوده که هر يك آنها ميتوانند به تنهايي سيستم پستاني را تحت تأثير قرار دهد:
عمق پستان ………………………………35 %
استقرار سرپستانكها جلويي……5 %
استقرار سرپستانكها عقبي ……7 %
اتصال جلويي پستان ………………..16 %
ارتفاع عقبي پستان ………………….16 %
عرض عقبي پستان …………………..12 %
استحكام ليگامان مياني پستان …….. 9%

ترکیب دست و پا - Feet and Legs Composite

ترکيب دست و پا بيانگر توانايي ژنتيكي گاو نر در بهبود ترکيب دست و پای دختران ميباشد. ترکيب دست و پا متشكل از سه صفت خطي در ترکيب با امتياز دست و پا ( Feet & Legs Score ) با ضرايب وزني متفاوت به شرح ذيل ميباشد:
زاويه سم …………………………………48 %
نمای عقبي پاها ……………………….37 %
نمای جانبي پاها ………………………15 %
(امتياز دست و پا) 0.5 + ( صفات خطي ) 0.5 = ترکيب دست و پا

شاخص عملکرد کل - TPI )Total Performance Index )

شاخص عملكرد کل، ترکيبي از چندين صفت ميباشد که بر اساس آن گاوهای نر رتبه بندی شده و توانايي آنها در انتقال ژنتيكي مجموعه متعادلي از ساير اين صفات به دخترانشان بيان ميگردد. اين شاخص توسط انجمن هلشتاين آمريكا محاسبه ميشود. ارزش و اهميت ساير صفات در اين شاخص عبارتست از:

 • چربي و پروتئين- 43 %
 • عمر توليدی - 9%
 • تعداد سلولهای سوماتيكي - 5%
 • ترکيب پستان - 12%
 • ترکيب دست و پا - 6%
 • توانايي انتقال ژنتيكي تيپ - 10%
 • درصدآبستني دختران - 11%
 • آسان زايي دختران - 2%
 • مرده زايي دختران - 1%
 • فرم شيری - 1%
آسان زایی(آسان زایی پدری) - Sire Calving Ease(Calving Ease)

آسان زايي پدر ، عبارتست از درصد سخت زايي برآورد شده در زايش تليسه هايي که با اسپرم يك گاو نر خاص تلقيح شده اند. برای کاهش سخت زايي در تليسه ها توصيه ميشود از گاوهای نری استفاده گردد که آسان زايي پدر آنها 7 % يا کمتر باشد.

آسان زایی دختران Daughter Calving Ease

آسان زايي دختران، عبارتست از ميانگين ميزان سخت زايي دختران يك گاو نر خاص در مقايسه با ميانگين سخت زايي گاوهای ديگر.

مرده زایی - (Service Sire Stillbirth) Stillbirth

مرده زايي پدر ، عبارتست از ميزان مرده زايي گوساله های يك گاو نر خاص.

مرده زایی دختران Daughter Stillbirth

مرده زايي دختر ، عبارتست از ميزان مرده زايي دختران يك گاو نر خاص هنگام زايش يا ميزان مرگ و مير گوساله آنها تا 48 ساعت پس از تولد.

باروری - Fertility

گیرایی اسپرم ( Sire Conception Rate Service ) Sire Fertility & SCR
درصد گيرايي اسپرم گاو نر ( SCR ) بيانگر ميزان تفاوت در درصد گيرايي حاصل از تلقيح اسپرم يك گاو نر خاص در مقايسه با تلقيح اسپرم ديگر گاوها نر ميباشد.

درصد گيرايي براساس ميزان عدم برگشت فحلي گاوها ماده که با اسپرم يك گاو نر خاص که حداکثر تا 7 بار تلقيح شده اند محاسبه مي شود.
درصد گيرايي برای گاوها نر هلشتاين که در 13 سال گذشته حداقل 300 رکورد تلقيح داشته باشد محاسبه ميشود. برای مثال اگر گاو نری دارای درصد گيرايي 1.2 باشد يعني اينكه اسپرم اين گاو نر 1.2 درصد از ميانگين گاوها نر فعال دارای گيرايي بيشتر است و از تلقيح هر 100 دز اسپرم آن 1.2 آبستني بيشتر ميتوان استحصال نمود.

نمودارهای خطی به صفات تیپ Linear Type Traits

نمودارهای خطي مربوط به صفات تيپ که در کاتالوگ هر گاو نر نشان داده شده است، بيانگر نتايج ارزيابي های ژنتيكي برای 17 صفت خطي مربوط به تيپ ميباشد و بصورت توانايي انتقال ژنتيكي استاندارد شده ( STAs ) نمايش داده ميشوند.

استفاده از ارزشهای استاندارد شده برای اين صفات خطي به اين دليل انجام ميگيرد که هر صفت دارای ميانگين و دامنه متفاوتي در مقايسه با ديگر صفات ميباشد. نمودارهای افقي صفات خطي تيپ هر گاو نر به سادگي نتايج حاصل از ارزيابي ژنتيكي تک تک صفات خطي دختران آن گاو نر را نشان ميدهد. تمامي 17 صفت خطي تيپ هنگامي که استاندارد ميشوند، دارای ميانگين صفر خواهد بود. محدوده ارزشهای استاندارد شده برای هر صفت 6 واحد ميباشد، بطوريكه در دو سوی ميانگين، 3واحد مثبت و 3واحد منفي قرار خواهد گرفت

شاخص گیرایی اسپرم GenCheck

شاخصي برای نشان دادن درصد گيرايي اسپرم گاوها نر است که حداقل 300 رکورد تلقيح داشته باشد ولي با اين وجود هنوز وزارت کشاورزی آمريكا برآوردی برای درصد گيرايي اسپرم آن گاو نر ارائه ننموده است.

درصد آبستنی دختران ( DPR ) Daughter Pregnancy Rate

درصد آبستني دختران ( DPR )بيانگر درصد آبستني گاوهای غیر آبستن در طي هر دوره ی  21 روزه ميباشد. اگر DPR يك گاو نر برابر يك باشد يعني اينكه دخترانش در طي هر دوره فحلي 1% بيشتر از دختران  گاو نر دارای DPR صفر آبستن ميشوند.

به بيان ديگر، اگر DPR يك گاو نر برابر1 باشد دخترانش پس از زايش بطور ميانگين 4 روز تعداد روز باز کمتر در مقايسه با دختران گاو نر دارای DPR صفر خواهد داشت

درصد گیرایی اسپرم یک گاو نر خاص - Synch Smart

شاخصي برای بيان ميزان درصد گيرايي اسپرم يك گاو نر خاص هنگامي که به گاوهای ماده هورمون تراپي شده دارای فحلي همزمان تلقيح شده است.

نمودارهای خطی به صفات تیپ Linear Type Traits

نمودارها خطي مربوط به صفات تيپ که در کاتالوگ هر گاو نر نشان داده شده است، بيانگر نتايج ارزيابي های ژنتيكي برای 17 صفت خطي مربوط به تيپ ميباشد و بصورت توانايي انتقال ژنتيكي استاندارد شده ( STAs ) نمايش داده ميشوند.

استفاده از ارزشهای استاندارد شده برای اين صفات خطي به اين دليل انجام ميگيرد که هر صفت دارای ميانگين و دامنه متفاوتي در مقايسه با ديگر صفات ميباشد. نمودارهای افقي صفات خطي تيپ هر گاو نر به سادگي نتايج حاصل از ارزيابي ژنتيكي تک تک صفات خطي دختران آن گاو نر را نشان ميدهد.

تمامي 17 صفت خطي تيپ هنگامي که استانداردميشوند، دارای ميانگين صفر خواهد بود. محدوده ارزشهای استاندارد شده برای هر صفت 6 واحد ميباشد، بطوريكه در دو سوی ميانگين، 3واحد مثبت و 3واحد منفي قرار خواهد گرفت

نتایج ارزیابی ژنتیکی بین المللی Interbull and Interbull-MACE

از آنجاييكه برخي از گاوهای نر ممكن است غير از آمريكا، در يك يا چند کشور ديگر عضو اينتربول نيز دختر داشته باشد و اطلاعات آنها جهت ارزيابي به اينتربول ارسال گردد، برای اين دسته از گاوهای نر به جای نتايج ارزيابي ژنتيكي ملي (آمريكا)، نتايج ارزيابي ژنتيكي بین المللی  (اينتربول) ارائه ميگردد.

استفاده از نتايج ارزيابي ژنتيكي بین المللی اين امكان را به ما ميدهد که بتوانيم گاوهای نر دارای دختر در سطح بين المللي را به يكديگر مقايسه نماييم.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، اينتربول اطلاعات مربوط به گاوها شير تحت رکورد 26 کشور را بصورت ملي و بين المللي مورد ارزيابي قرار ميدهد.

ارزيابي ژنتيكي چند صفت بين کشور

Interbull-MACE ( Multiple Trait Across Country Evaluation )
ارزيابي ژنتيكي چند صفته بين کشور ، جهت ارزيابي ژنتيكي و برآورد توانايي انتقال ژنتيكي تيپ گاوهای نر استفاده ميشود.

لازم به ذکر است که نتايج ارزيابي ژنتيكي اينتربول بر حسب مبنای ژنتيكي آمريكا اعلام ميگردد.

مبنای ژنتیکی Genetic Base

مبنای ژنتيكي يا Genetic Base عبارتست از گروهي از حيوانات که در يك ارزیابی تعريف شده اند. درحال حاضر در آمريكا مبنا عبارت است از گاوهايي که در سال 2005 متولد شده اند.

ميانگين ارزش ژنتيكي اين گاوها برابر صفر در نظر گرفته ميشود. هنگام برآورد ارزش ژنتيكي، تمام گاوهای ديگر نسبت به ميانگين ارزش ژنتيكي اين گاوهای مبنا سنجيده ميشوند.

به طور مثال اگر در کاتالوگ يك گاو نر به ترتيب برای شير، چربي، پروتئين، عمر توليد ، امتياز سلولها سوماتيكي و درصد آبستني دختران توانايي انتقال ژنتيكي ( PTA ) صفر درج شده باشد يعني اينكه ميزان توليد شير، چربي و پروتئين دختران اين گاو نر در يك دوره شيردهي مطابق مبنای ژنتيكي بوده و به ترتيب 26077 ، 952 و 784 پوند و ميزان عمر توليد ، امتياز سلولهای سوماتيكي و درصد آبستني دختران اين گاو نر به ترتيب 26.7 ماه، 2.76 و 22.6 درصد نيز ميباشد

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز